لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به دادگاه 101 کیفری در بهمن ماه 95

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/11/95

ولی الدین رستگار جویباری

1

04/11/95

وحید رضائی

2

06/11/95

حسین رضا زاده

3

09/11/95

حبیب رعیت علی آبادی

4

11/11/95

فرزاد فولادوند

5

13/11/95

سیدمیثم رمضانی

6

16/11/95

فرنوش رنجی پور

7

18/11/95

هادی کریمی

8

20/11/95

حامد رنجبران

 

9

23/11/95

مرتضی سعادت خاتونی

10

25/11/95

حمیدرضا سرائی تبریزی

11

28/11/95

حامد سلیمی

12

30/11/95

محبوبه سلیمی

13

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

20 + 0 =