لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

اسامی وکلای دعوت شده به کیفری2 درشهریور ماه 99

                   توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

01/06/99

حسین طائی زاده

03/06/99

محمد عربی نژاد

05/06/99

داود عبدالهی

11/06/99

محمد علی کاظمی

13/06/99

محمود عرفانی نسب

15/06/99

مرتضی آقائی

17/06/99

محمد شفیع پور کناری

19/06/99

صادق صفایی تبار

22/06/99

نسترن امتی

24/06/99

کامیار غفاری

26/06/99

محمد رضا احمدی مقدم

29/06/99

جعفر طاووسی

31/06/99

محمد علی اشعری

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: