لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اسامی وکلای دعوت شده به کیفری 2 دراسفند ماه 98

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

03/12/98

ابراهیم باقری

1

05/12/98

رضا تراب نژاد

2

07/12/98

مجید تلخابی

3

10/12/98

علیرضا ثبتی اهوازی

4

12/12/98

علی جعفری

5

14/12/98

وحیدجعفری

6

17/12/98

یداله جلوداری

7

19/12/98

یداله جمعه پور

8

21/12/98

محمدحسین جوادیان

9

24/12/98

ناصرجوهری

10

26/12/98

محمد چهره قانی

11

28/12/98

محمدرضا ایلخانی

12

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: