لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به دادگاه 101 کیفری دو در مرداد ماه 96

 

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/05/96

محسن برهان مجرد

1

04/05/96

مجتبی بمانی زاده

2

07/05/96

محسن بوالحسنی

3

09/05/96

ثنا بیطرفان

4

11/05/96

علی حسین پارسائی مهر

5

14/05/96

علیرضا پوررزاق

6

16/05/96

احمد پوستچی

7

18/05/96

علی پوستچی

8

21/05/96

مصطفی پیرنظر

9

23/05/96

محسن پیریائی

10

25/05/96

رضا تراب نژاد

11

28/05/96

فاطمه ترابیان

12

30/05/96

محمد کاظم تقدیر

13

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

12 + 7 =