لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به 101 کیفری در دی ماه 96

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/10/96

سید علی میرقاسمی

1

04/10/96

سید تقی میرنعمتی

2

06/10/96

سیدرضا میری رمی

3

09/10/96

حسین نادری

4

11/10/96

حسن نادری منفرد

5

13/10/96

جمال ناصرالاسلامی

6

16/10/96

محمد نبی پور  

7

18/10/96

ندا نجفی

8

20/10/96

محمد نجفی

9

23/10/96

فضل اله ندائی

10

25/10/96

مصطفی نصرآبادی

11

27/10/96

علیرضا نصرتی

12

30/10/96

رحمت اله نصیرپور

13

 

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

6 + 10 =