مصوبات جلسه مورخ 15/4/94

1 - طرح موضوع همایش مورخ 31/4/94 کانون الکترونیک از سوی کانون وکلای فارس و فراخوان عمومی جهت ارائه مقالات در این خصوص از سوی همکاران محترم از طریق سایت و همچنین تعیین آقایان خداپرست و قمی جهت شرکت در همایش

2 - تایید پیشنهاد کانون وکلای البرز در خصوص ملاقات با مقام معظم رهبری جهت طرح مشکلات قانونی و صنفی وکلا

3 - موافقت با کارآموزی مهمان احدی از متقاضیان در کانون وکلای قم

4 - اعلام عمومی پیشنهاد بیمه تکمیلی ارسالی از اتحادیه کانون های وکلای دادگستری جهت استحضار همکاران محترم

5 - تشکیل جلسه با دو نفر از نمایندگان اداره دارایی و طرح مشکلات مالیاتی همکاران و ارائه بعضی پیشنهادات و موکول شدن ادامه مذاکرات به جلسه ای بعد از تیرماه

6 - تایید قرارداد نظارت فنی و اجرایی آقای مهندس سخایی در خصوص ساختمان در حال احداث کانون 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: