جلسه سخنرانی کارآموزان _ جناب امجدیان

جلسه ی سخنرانی جناب آقای 《امجدیان》ریاست محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قم با موضوع 《موجر و مستاجر》، پنج شنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش فاطمی قمی (طبقه اول کانون) برگزار می گردد.
* حضور کلیه کارآموزان محترم در جلسه الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: