جلسه سخنرانی کارآموزان - دکتر پاسبان

جلسه سخنرانی جناب آقای "دکتر پاسبان " وکیل محترم دادگستری با موضوع "مبانی و روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی"، پنج شنبه مورخ 14/6/1398 ساعت 10 صبح در سالن همایش فاطمی قمی(طبقه اول کانون) برگزار می گردد.

* حضور کلیه کارآموزان محترم در جلسه الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: