اطلاعیه : مصوبه کمیسیون کارآموزی

** قابل توجه کارآموزان محترم ورودی سال 97، بنابر مصوبه کمیسیون مورخ 3/6/1398 مقرر گردید مطابق بند 6-11 شرح وظایف کارآموزی مواردی را که کارآموزان تمایل دارند در موضوعات مصرحه در بند الف-ب-ج ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام کتبا به کانون اعلام نمایند.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: