اطلاعیه کارآموزی

قابل توجه وکلای سرپرست و کارآموزان محترم
بر اساس بند2 شق 3ماده 11آیین نامه شرح وظایف کارآموزی "کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسه های دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است در پایان هر سه ماه به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور حداکثر ظرف یک هفته نظر کتبی خود را به کمیسیون اعلام کند"
بنابراین رعایت فرجه ذکر شده در شرح وظایف ضروری است و کارآموزان محترم باید در مواعد مقرر گزارش کتبی وکیل سرپرست خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
* عواقب عدم ارائه به موقع گزارش کتبی بر عهده کارآموز می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: