اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت کنند

 

 

 

اسامی کارآموزانی که مدارک آنها تایید گردیده و می توانند در اختبار اسفند ماه 91 شرکت نمایند به شرح ذیل می باشد:

 

1- مسعود الماسی

2 - رضا اروجی حافظ

3 - فاطمه اسدپور منفرد

4- علیرضا آقاجانی

 

5 - مجید امیری

 

6 - زهرا بختیاری

 

7 - علی بیطرفان

 

8 - وحید جعفری 

 

9 - سیدحسین حسینی

 

10 - مرتضی خلجی

 

11 - داود خان احمدی

 

12 -سالار رحیمی

 

13 -محمدعلی رحیمی

 

14 - منیره رستم بخش

 

 

15 -محمدحسین رامین

16 - ناصر سرحدی 

17 - محمد سلیمی افشارجقی

 

18 - رضا سالاری

 

19 - مهدی شهابی

 

20 - زهرا صابری

 

21 - حسن عسکراقدم

 

22 - محمدباقر کلهر

 

23 - زینب گودرزی

 

24 - رحیم مرادی

 

25 - محدثه محمدزاده

 

26 - هومان منصوریان

 

27 - سیدمحمدامیر هاشمی

28 - صفر قاسمی پورسخلویی