اطلاعیه:دفتر درآمد و هزینه

 

نظر به اینکه مودیان محترم برای عملکرد سال 1392 و بعد، در اداره مالیات کشور مکلفند از دفتر درآمد و هزینه استفاده نمایند. می بایست جهت تهیه و ثبت دفتر اقدام نمایند.