اعضای هیئت مدیره

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم

نایب رییس

بازرس

دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قم