تصویب کمیسیون داوری

به موجب تصمیم مورخ 21/9/90 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم کمیسیون داوری کانون تشکیل گردید.
اهم اهداف تشکیل این کمیسیون:
1- رفع اختلافات به وجود آمده بین وکلا و کارآموزان وکالت با موکلین خود در مورد مسائل مالی و حق الوکاله، در صورت توافق آنان در مراجعه به کمیسیون داوری کانون
2 - انجام داوری های ارجاعی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مسائل و اختلاف حقوقی آن ها
3 - انجام داوری های ارجاعی از سوی مراجع محترم قضایی و غیر قضائی
به کلیه همکاران محترم وکیل یا کارآموز پیشنهاد می گردد تا در قراردادهای تنظیمی با موکلین خود در خصوص حق الوکاله ، پیش بینی نمایند تا کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری قم به عنوان داور در بروز اختلاف، داوری نماید.