ثبت نام الکترونیکی مشاغل

 

 

با توجه به اجرای فراگیر ثبت نام الکترونیکی و تخصیص شماره اقتصادی مودیان اشخاص حقیقی توسط اداره امور اقتصاد و دارای جهت پیش ثبت نام الکترونیکی مشاغل تا تاریخ 30/8/1391 به پایگاه اینترنتی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه فرمایید.