جلسه سخنرانی کارآموزان(شهریور ماه)

 

جلسه سخنرانی باموضوع جرائم رایانه ای در تاریخ 30/6/1391 ساعت 11:30 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد

 

 

 

 

 

 

 

سخنران: جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی

 

* حضور کارآموزان محترم الزامیست.