جلسه مورخ 13/10/89

با برگزاری جشن استقلال کانون توسط کمیسیون روابط عمومی موافقت گردید.