جلسه مورخ 27/10/89

 

اهم مصوبات هیات مدیره

1 - بررسی و تصویب قرارداد اسکان میهمانان اجلاس شانزدهم اسکودا

2 - بررسی طرح وکیل خانواده

3 - بررسی مصوبات کمیسیون نقل و انتقال

4 - استماع گزارش آقای طباطبائی نماینده کانون برای اخذ پروانه ساختمان جدید کانون