جلسه مورخ 4/11/89

 

1- بحث و بررسی با حضور وکلای محترم راجع به پروانه ساختمان.

2- تمهیدات مقدمات جلسه علمی شماره 2 در مورخ 7/11/89.