جلسه مورخ 5/4/91

 

1 - برگزاری مراسم تحلیف در تاریخ 22/4/91 در دانشگاه مفید قم

2 - انتخاب آقای جلالیان به عنوان مسئول امور اجرایی مراسم تحلیف