جلسه مورخ 6/10/89

 

1. پذیرش تقاضای صدور پروانه وکالت برای احد از قضات بازنشسته

2. بحث و بررسی نامه های رسیده

3. بررسی و پیگیری نصب دستگاه های کارت خوان