دادسرا و دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون قم

دادستان جناب آقای ابراهیم جلالیان - معاون دادستان جناب آقای محمدحسین سوهانی  دادیاران آقایان محمد باوفا ، جواد زمانی، علی محمدزاده لاجوردی، سیداحمد میررحیمی

دادگاه انتظامی

شعبه اول: آقایان عباس رحیمی، کوروش کوچکی، علی درودی

شعبه دوم : آقایان محمد محمدزاده لاجوردی، علیمحمد فیض ، علی دلدار

شعبه سوم : آقایان محسن زاهدنیا، عباس معصومی، حسن احمدی

شعبه چهارم: آقایان محمدعلی کدخدائی، مهدی یزدانی، علی پورمهجور

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: