دادسرا و دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون قم

دادستان جناب آقای ابراهیم جلالیان دادیاران آقایان محیسن ائیدی،ابوالفضل افشاری

دادگاه انتظامی

شعبه اول

شعبه دوم 

شعبه سوم 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

8 + 12 =