درباره کانون وکلای دادگستری استان قم

کانون وکلای دادگستری استان قم، پس از جری تشریفات مقرر قانونی در شهریور ماه 1385 تشکیل شد و بر اساس انتخابات صورت گرفته آقایان حسین سعیدی، عباس خداپرست، سید تقی موسوی، باقر سازگار، محمد محمدزاده لاجوردی، جواد حسینی راد، اکبر ابراهیمی و محسن اشعری فرد به ترتیب به عنوان 5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل کانون انتخاب گردیدند. 

در دومین دوره انتخابات هیات مدیره، در اجرای ماده 15 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آقایان حسین سعیدی، عباس خداپرست، عباس رحیمی، علی اصغر خدایار و محمد محمدزاده لاجوردی به عنوان اعضای اصلی و آقای سید محمد حسینی به عنوان عضو علی البدل کانون برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

در سومین انتخابات هیات مدیره آقایان: عباس رحیمی، رضا سخائی، اسداله صدری، تقی برهانی و ابراهیم جلالیان به عنوان اعضای اصلی و مسعود آزادگان، باقر سازگار، علی دلدار به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

در چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم آقایان حسین سعیدی، رضا سخائی، حسین لطیف، تقی برهانی و ابراهیم جلالیان به عنوان اعضای اصلی انتخاب گردیدند.

انتخابات دوره پنجم هیات مدیره کانون وکلای قم در اواخر سال نود چهار با مشارکت حدودا هفتاد درصدی اعضای مجاز به انتخاب برگزار که اقایان حسین سعیدی و عباس خداپرست و ابراهیم دلشاد معارف و محسن قمی و سید جعفر برقعی به عنوان اعضاء اصلی و محمدعلی کدخدایی و حیاتبخش و حجت سبحانی به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
و با انتخاب قاطع هیات مدیره جناب سعیدی رییس و جناب خداپرست نایب رییس وجناب قمی به عنوان بازرس و جناب برقعی به عنوان منشی و جناب دلشاد معارف به عنوان عضو اصلی و هماهنگ کننده کمسیونهای کانون انتخاب شدند.

محسن قمی دبیر سایت