رای وحدت رویه شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:(صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به رای کمسیون امور ابهای زیرزمینی)

شماره ویژه نامه: ۸۰۲

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴

رأی شماره ۵۹۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحيت شعبه دیوان عدالت اداری در رسيدگی به اعتراض نسبت

به رأی قاضی عضو کميسيون امور آبهای زیرزمينی (موضوع تبصره۵ قانون تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)

۱۷/ ۵/ ۱۳۹۴ ۹۴/۵۰۰ شماره تاریخ دادنامه : ۵/ ۴ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۹۰ کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰۰

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : شرکت آب منطقهای استان اصفهان

موضوع خواسته : رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در ارتباط با درخواست اشخاص به خواسته الزام شرکت آب منطقه ای به صدور پروانه بهرهبرداری از چاه٬ قاضی عضوکميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی به صدور آرایی مبادرت کرده است و در آن آراء قيد شده که پيش از رسيدگی به خواسته در کميسيون رسيدگی به صدور پروانهها (موضوع ماده ۴ آیيننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب) خواسته قابل رسيدگی درکميسيون رسيدگی به امور آبهای زیر زمينی نيست.

در اثر اعتراض ذی نفعان به آراء مذکور٬ شعب دیوان عدالت اداری به دو شيوه اتخاذ تصميم کردهاند. بدین نحو که شعبه هشتم دیوانعدالت اداری تصميم معترٌضعنه را موافق قانون تلقی کرده است ولکن شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری معتقد است که رسيدگی به خواسته از جمله موارد احصاء شده در صلاحيت شعبه دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری نيست. کميسيون تبصره ۵ قانون تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال ۱۳۸۹موسوم به کميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی صالح به رسيدگی است و قرار عدم صلاحيت به شایستگی کميسيون مذکورصادر کرده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف : شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۹۶ با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی ذوالفقاری با وکالت آقای محمدحسين هاشمی به طرفيت شرکت آب منطقهای اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره۹۲/۶۰ ـ۱۱/۱/۱۳۹۲ قاضی عضو کميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی٬ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۰۷۲ـ ٬۶/ ۲/ ۱۳۹۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که رسيدگی به درخواست اصلی خواهان و وکيل ایشان مبنی بر صدور پروانه بهرهبرداری از چاه آب مطابق مواد ۲ و ۴آیيننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ٬۱۳۶۳ بدواً باید در کميسيون رسيدگی به صدور پروانهها مطرح و اتخاذتصميم توسط کميسيون یاد شده قابل اعتراض در کميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی میباشد از طرفی تکليف مقرر درتبصره ۵ ماده واحده قانون هيچ گونه مغایرتی با رسيدگی موضوع در کميسيون رسيدگی به صدور پروانهها نداشته علی هذا اتخاذتصميم توسط کميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی به شماره ۹۲/۶۰ ـ ۱۱/ ۱/ ۱۳۹۲ وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی ازمقررات که موجب تضييع حقوق شاکی شده باشد مشهود نيست و شکایت مطروح غير وارد تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلاممیشود. رأی صادر شده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ب: شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پروندههای شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۷۳۴۴ ٬۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۸۹۷ و۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۰ با موضوع دادخواستهای آقایان فرود افشاریان و رحمت اله طائی و محمد تقی رضایی آدریانی به طرفيت امورآب منطقهای استان اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به آراء شماره ۳۹۳ـ ۳۶۱ ٬۲۳/۱۱/۱۳۹۲ـ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ و ۴۶۹ـ۷/۱۲/۱۳۹۲قاضی عضو کميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی٬ به موجب دادنامههای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۲ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۶۸ـ۳۱/۱/۱۳۹۳و۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۱ـ ٬۱۳۹۲ /۳۱/۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحيتهای دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع رااحصاء کرده و خواسته خواهان خارج از صلاحيتهای مزبور است و با عنایت به قانون ماده واحده تعيين تکليف چاههای بدون پروانه وحاکميت آن نسبت به قانون توزیع عادلانه آب و این که در قانون توزیع عادلانه آب خصوصاً فصل دوم آن ذکری از کميسيون صدور پروانه به ميان نيامده و صرفاً در آیيننامه آن مطرح شده و با عنایت به قانون تعيين تکليف و این که کليه اختلافات ناشی از اجرای این قانون وقانون توزیع عادلانه آب در کميسيون تبصره ۵ رسيدگی میشود لذا ادامه رسيدگی فاقد وجاهت بوده و مستنداً به مواد ۳۱ ٬۴۸ و ۲۹قانون فوق قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شایستگی کميسيون مستقر در آب منطقهای استان اصفهان موضوع تبصره ۵ ماده واحده صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است و مقرر است مراتب به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود. لازم به ذکراست که با توجه به ذیل ماده ۴۸ کميسيون مکلف به رسيدگی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث وبررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هيأت عمومی

اولاً: از این حيث که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به خواسته که اعتراض به رأی قاضی عضو کميسيون امور آبهای زیرزمينی بوده٬ صلاحيت دیوان عدالت اداری در رسيدگی را احراز کرده است وليکن شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری در رسيدگی به خواسته مشابه٬ صلاحيت دیوان عدالت اداری احراز نکرده است تعارض محرز است.

ثانياً: با عنایت به این که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ رسيدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصميمات قطعی هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری و کميسيونهایی مانند کميسيونهای مالياتی٬ هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما٬ کميسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها ازجمله صلاحيت و حدود اختيارات دیوان عدالت اداری احصاء شده است و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رأی شماره۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۲ـ۶/۲/۱۳۹۳ با احراز صلاحيت خود به موضوع خواسته رسيدگی کرده است٬ رأی مذکور در حد صلاحيت شعبه دیوان عدالت اداری در رسيدگی به خواسته صحيح و موافق مقررات تشخيص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

            ريس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظر

(روزنامه رسمی کشور)

موضوع محتوا: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: