مجتمع معصومیه

HTML clipboard

نام مجتمع: مجتمع معصومیه

نام رئیس: آقای رضوانی زاده

تلفن: 02537832990

آدرس: قم – خیابان ارم – روبه روی پاسا‍‍ژ قدس-پشت کتابخانه آقای مرعشی