مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 25/3/94

اهم مصوبات مورخ 25/3/1394

1- تصمیم کمیسیون در خصوص نقل و انتقالات و تعیین وکلای سرپرست کارآموزان.

2- تنظیم شماره 4 خبرنامه داخلی کانون از سوی کمیسیون انتشارات.

3- اطلاع رسانی تصمیمات و اخبار کانون بنا به دستور ریاست کانون از طریق سایت و....

4- طرح مشکلات مالیاتی همکاران و نتیجه جلسات برگزار شده با مسئولین مالیاتی و همچنین نظرخواهی از همکاران جهت حل مشکلات با فراخوان عمومی از طریق سایت کانون