وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در بهمن ماه 95

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی دربهمن ماه 95

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/11/95

محمد جعفری همت ابادی

1

03/11/95

ناصرجوهری

2

04/11/95

فریده حاج اسماعیلی

3

05/11/95

علی حاجی بابائی

4

06/11/95

سید احمد حاجی میررحیمی

5

07/11/95

کاظم حامدی

6

09/11/95

سید احمدحبیب نژاد

7

10/11/95

مهدی حبیب وند

8

11/11/95

ایپک اندیشه والا

9

12/11/95

محمد علی حسنی

10

13/11/95

سید مجتبی حسینی دستجردی

11

14/11/95

محصومه حیدری

12

16/11/95

مرضیه حمیدی مجد

13

17/11/95

روح اله خانی

14

18/11/95

محمد خاکدامن

15

19/11/95

معصومه خلجی

16

20/11/95

مرضیه خلیلی

17

21/11/95

ابراهیم دارابی

18

23/11/95

امیر دانشورراد

19

24/11/95

رمضان دره کردی

20

25/11/95

معصومه دوستی

21

26/11/95

اصغر دیندار

22

27/11/95

محمد علی رحیمی

23

28/11/95

فرامرز ذبیحی

24

30/11/95

مجید رزاقی

25

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

موضوع محتوا: