وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در بهمن ماه97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به قدوسی دربهمن ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/11/97

محمدرضا شکیبا منش

1

02/11/97

زینب شیدائیان

2

03/11/97

منیژه شیرعلی نژاد

3

04/11/97

روح اله شیری

4

06/11/97

زهرا صابری

5

07/11/97

عباس صابری نژاد

6

08/11/97

محمدرضا صادقی

7

09/11/97

محمد حسین صادقیان  

8

10/11/97

علیرضا صدیق

9

11/11/97

مرضیه صفدری

10

13/11/97

حمید صفرلو

11

14/11/97

مجید صفرلو

12

15/11/97

محمد حسن ضاد

13

16/11/97

سیدعلی طالبی

14

17/11/97

محمدرضا طاهری(1983)

15

18/11/97

جعفر طاووسی

16

21/11/97

محمد طاووسی

17

23/11/97

طاهره طریقی احمدپور

18

24/11/97

سحر طلعت

19

25/11/97

نیلوفر طوسی

20

27/11/97

محمد عابدینی

21

28/11/97

مهدی عاشری

22

29/11/97

عباس عبدالحی

23

30/11/97

حمیدرضا عبدی

24

  توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: