وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در تیر 97

                 اسامی وکلای دعوت شده به قدوسی درتیر ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/04/97

ناصر جوهری

1

03/04/97

محمد چهره قانی

2

04/04/97

عبداله حاجی امیری

3

05/04/97

علی حاجی بابایی

4

06/04/97

کاظم حامدی

5

07/04/97

مهدی حبیب وند

6

09/04/97

ابوالفضل حسن پور  

7

10/04/97

کتایون حسین نژاد

8

11/04/97

علیرضا حسینعلی

9

12/04/97

سید نورالدین حسینی

10

13/04/97

داود خرم

11

14/04/97

جواد حسینی راد

12

16/04/97

مرضیه حمیدی مجد

13

17/04/97

حامد رنجبران

14

19/04/97

سمیه زارعی

15

20/04/97

الگا زمانی

16

21/04/97

نازنین زهبری

17

23/04/97

علی اصغر زینعلی

18

24/04/97

یوسف سخایی

19

25/04/97

قاسم سخایی

20

26/04/97

اسماعیل سحابی روشن

21

27/04/97

محمد ستار

22

28/04/97

محمد سعیدی

23

30/04/97

محمد طاووسی

24

31/04/97

زهرا سده هیان

25

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

موضوع محتوا: