وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در دی ماه 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به قدوسی در دی ماه 96

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/10/96

نسرین محمودی

1

03/10/96

مهدی محمودی تیمور آباد

2

04/10/96

مهدی مددی نودهی

3

05/10/96

مصطفی مرادی

4

06/10/96

محمدرضا مرادی

5

07/10/96

رحیم مرادی

6

09/10/96

محبوبه مرادی گنجه  

7

10/10/96

حسن مردی

8

11/10/96

محسن مرشدیان

9

12/10/96

سعید مروارید

10

13/10/96

حمیدرضا مروتی

11

14/10/96

رودابه مسروری

12

16/10/96

علی مصیبی

13

17/10/96

حسین مصیبی

14

18/10/96

محمد مطهری

15

19/10/96

ولی مطهری

16

20/10/96

علیرضا مظاهری

17

21/10/96

یلدا مظفریان

18

23/10/96

مهدی معتمدی

19

24/10/96

علیرضا معروفی

20

25/10/96

مهدی مغفرتی

21

26/10/96

علیرضا مقدم

22

27/10/96

علی اصغر مقیمی

23

28/10/96

یوسف ملک پور

24

30/10/96

مهدی ملک زادگان

25

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: