وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در فروردین 97

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به قدوسی در فروردین ماه 97

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

18/01/97

حسین نوبخت

1

19/01/97

الهه همایونفر

2

20/01/97

سمیه کثیری قهی

3

21/01/97

نجمه کرمانی

4

22/01/97

سعید بجکار

5

22/01/97

فاطمه کرمی

6

23/01/97

شاپور کوه پری

7

26/01/97

نسرین یارمحمدی  

8

27/01/97

ابراهیم باقری

9

28/01/97

مهدی آقاجانی

10

29/01/97

علیرضا آقاجانی

11

30/01/97

محمد آیدین

12

 

 

موضوع محتوا: