وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در فروردین 98

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به قدوسی در فروردین ماه 98

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

17/01/98

عبدالرحیم محمدی

1

18/01/98

مهناز محمدی

2

19/01/98

باقرمحمدی نیستانی

3

20/01/98

سعید تقی لویی

4

21/01/98

نسرین محمودی

5

22/01/98

مهدی محمودی تیموآبادی

6

24/01/98

محمدهادی مددی نودهی

7

25/01/98

محمدرضا مرادی  

8

26/01/98

مصطفی مرادی

9

27/01/97

رحیم مرادی

10

28/01/97

علی اکبر مرادی

11

29/01/97

محبوبه مرادی گنجه

12

31/01/98

محمد طه مردانی نسب

13

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: