وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در مردادماه 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به مجتمع قدوسی در مرداد ماه 96

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/05/96

علیرضا نصرتی

1

02/05/96

زین العابدین نظامی

2

03/05/96

محمد نبی پور سنجبد

3

04/05/96

محمد علی نصیری

4

05/05/96

علیرضا نصیری جهرودی

5

07/05/96

محمد نورالهی

6

08/05/96

سید محمد امین نوری

7

09/05/96

مهدی نوری شیرازی

8

10/05/96

محمد نیازی

9

11/05/96

مجید نیکوئی

10

12/05/96

فضل اله ندائی

11

14/05/96

سیده فاطمه هاشمی

12

15/05/96

سید محمد امیر هاشمی

13

16/05/96

سید میثم هاشمی قهدریجانی

14

17/05/96

الهه همایونفر

15

18/05/96

مهدی همتی

16

19/05/96

علی همتی مقدم

17

21/05/96

عمار واحدی

18

22/05/96

محمدرضا وامق

19

23/05/96

محمود وصالی شعاع

20

24/05/96

علی کاظم زاده

21

25/05/96

حسن کاظمی

22

26/05/96

مجید کوهشاری

23

28/05/96

فاطمه کرمی

24

29/05/96

مهدی کرمی

25

30/05/96

عطیه یاسینی

26

31/05/96

محمد کریمی

27

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

موضوع محتوا: