وکلای دعوت شده به کانون وکلا اسفند ماه 98

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

اسامی وکلای دعوت شده به کانون دراسفندماه 98

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/12/98

محمد آریس

 

1

03/12/98

جمشید آقائی سرخه

مهدی آقاجانی

2

04/12/98

علیرضا آقاجانی قمی

مرتضی آقاعلی خانی

3

05/12/98

حسین ابراهیم زاده

محمدهادی ابراهیم نژاد

4

06/12/98

حسین ابراهیمی نوشاد

 

5

07/12/98

علی احسانی فر

حسین محمدی بنچناری

6

08/12/98

مصطفی اسدی

7

10/12/98

رحمت اله اسماعیلی

محسن اشعری فرد

8

11/12/98

حسن اصفهانی

مجید اصفیائی

9

12/12/98

محسن اصلانی

علیرضا افتخاری نژاد

10

13/12/98

مجیدامیری

مجتبی امیری فرد

11

14/12/98

حمیدرضا امینی

حامدرضا اویسی

12

15/12/98

حمید حائری تبار

 

13

17/12/98

امیدبابائی آقاملکی

حسن بابائیان

14

19/12/98

امرالدین باباعلی

محمدباباولی

15

20/12/98

حسین باصری

علیرضا بافرانی

16

21/12/98

سیدحمیدرضا باقرمنش

رضا باقری

17

22/12/98

هادی بختیاری زاده

18

24/12/98

زینب السادات برقعی

محسن برهانی

19

25/12/98

رضا بستانی

مجتبی بمانی زاده

20

26/12/98

علی حسین پارسائی مهر

علیرضا پوررزاق

21

27/12/98

علی پوستچی

احمدپوستچی

22

 

موضوع محتوا: