وکلای دعوت شده به کانون وکلا تیر ماه 98

اسامی وکلای دعوت شده به کانون درتیرماه 98

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/04/98

محسن برهان مجرد

محسن برهانی

1

02/04/98

تقی برهانی

محمدرضا بهرامی شمیم

2

03/04/98

وحید بهزادی فروغ

طاهره بهشتی نسب

3

04/04/98

محسن بوالحسنی

علی حسین پارسائی مهر

4

05/04/98

فاطمه پارسا نهاد

مهدیه پیله ور

5

06/04/98

سعید تقی لوئی

مجید تلخابی

6

09/04/98

علیرضا ثبتی اهوازی

علی ثقفی

7

10/04/98

مجید جعفر قلی نژاد

وحید جعفری 

8

11/04/98

محمدجعفری همت آبادی

رضا جلیلی

9

12/04/98

جواد جلیلی وفادار

یداله جمعه پور

10

13/04/98

محمد حسین جوادیان

ناصرجوهری

11

15/04/98

حمید حائری تبار

رسول حاج عینی

12

16/04/98

علی حاجی بابایی

محمدتقی حاجیلو

13

17/04/98

علیرضا حامدی

سید احمد حبیب نژاد

14

18/04/98

مهدی حبیب وند

محمد حبیبی تبار

15

19/04/98

ابوالفضل حسن پور

سیدعلی حسنی

16

20/04/98

محمدعلی حسنی

بهرام حسین پور

17

22/04/98

علیرضا حسینعلی

سیدمحمدحسینی پاک

18

23/04/98

سید مجتبی حسینی دستجردی

حسن حقیقت بیان

19

24/04/98

فاطمه عرب خزائلی

اسداله حیدرپور کیائی

20

25/04/98

معصومه حیدری

مهدی خادم سربخش

21

26/04/98

داودخان احمدی

روح اله خانی

22

27/04/98

محمد خاکدامن

داود خرم

23

29/04/98

داود خسروی بارور

مرتضی خلجی

24

30/04/98

معصومه خلجی

مرضیه خلیلی

25

 

 

موضوع محتوا: