وکلای دعوت شده به کانون وکلا تیر ماه 99

اسامی وکلای دعوت شده به کانون در تیر ماه 99

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

01/04/99

جمشید آقایی سرخه

02/04/99

حمزه آقایی

03/04/99

حسین ابراهیم زاده

04/04/99

افسانه اتابکی

05/04/99

حسین ارشادی

07/04/99

کوثر القپانچی

08/04/99

سعید بجکار

09/04/99

ثنا بیطرفان

010/04/99

محمد عابدینی

11/04/99

محمد چهره قانی

12/04/99

فریده حاجی اسماعیلی

14/04/99

مهدی حبیب وند

15/04/99

ابوالفضل حسن پور

16/04/99

زهرا دادگر

17/04/99

روح اله خانی

18/04/99

سمیه خرسند

19/04/99

مریم خلقتی

21/04/99

ونوس دارایی

22/04/99

زهرا رحیم پور

23/04/99

سمیه رستمی

24/04/99

سعیده رضایتی

25/04/99

فاطمه سلیمانی بابادی

26/04/99

مهدی شادمان

28/04/99

سارا شکورزاده

29/04/99

مهدی عاشری

30/04/99

جواد فتاحیان

31/04/99

مهناز محمدی مبارکی

 

موضوع محتوا: