وکلای دعوت شده به کانون وکلا خرداد ماه 98

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون درخرداد ماه 98

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/03/98

علیرضا ملازاده سردرودی

میثم نیک

1

02/03/98

حسین نیکی

سید میثم هاشمی قهدریجانی

2

04/03/98

سیده فاطمه هاشمی

الهه همایونفر

3

06/03/98

مهدی همتی

علی همتی مقدم

4

07/03/98

عمار واحدی

محمدرضا وامق

5

08/03/98

محمود وصالی شعاع

نصرت اله ولی زاده

6

09/03/98

زهره وطن دوست

فاطمه کرمی

7

11/03/98

علی کاظم زاده

حسن کاظمی 

8

12/03/98

روح اله کاظمی

اصغر کردی

9

13/03/98

حسین کریمی

مهدی کرمی

10

16/03/98

محمدکریمی

هادی کریمی

11

18/03/98

سعید کریمی

احمد کریمی یزدی

12

19/03/98

محسن کریمیان

حسین کشاورزی

13

20/03/98

محمدباقر کلهر

کوروش کوچکی

14

21/03/98

مجید کوهشاری

رحیم یسلیانی

15

22/03/98

فاطمه یزدی زاده البرز

افسانه اتابکی

16

25/03/98

محمدرضا ایلخانی

حامدرضا اویسی

17

26/03/98

فاطمه باقرپور

زهرا بختیاری

18

27/03/98

سیدحمیدرضا باقرمنش

ابراهیم باقری

19

28/03/98

علیرضا بالارستاقی

مجید باهنگه

20

29/03/98

سعید بج کار

مجتبی بمانی زاده

21

30/03/98

طاهره بهشتی نسب

زینب السادات برقعی

22

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

موضوع محتوا: