وکلای دعوت شده به کانون وکلا در بهمن ماه 95

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون وکلای قم بهمن ماه 95

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/11/95

مهدی آقاجانی

1

03/11/95

سعید احمد مالکی

2

04/11/95

ابوالفضل احمدی

3

05/11/95

سید عباس احمدی مروست

4

06/11/95

سید حسن اسحق حسینی

5

07/11/95

جمشید آقائی سرخه

6

09/11/95

احد اله مرادی

7

10/11/95

ابوالفضل حسن پور

8

11/11/95

نغمه ادی

9

12/11/95

سوده افشاری

10

13/11/95

فاطمه پارسانهاد

11

14/11/95

محسن پیریایی

12

16/11/95

محمدکاظم تقدیر

13

17/11/95

رضا تراب نژاد

14

18/11/95

مهدی یزدانی

15

19/11/95

علیرضا ثبتی اهوازی

16

20/11/95

                   رسول حاج عینی

17

21/11/95

مهدی جعفرپورخامنه

18

23/11/95

ابوالفضل جباری

19

24/11/95

مجید جعفرقلی نژاد

20

25/11/95

علی جعفری

21

          26/11/95

مهدی جعفری

22

27/11/95

وحید جعفری

23

28/11/95

یداله جمعه پور

24

30/11/95

محمد حسین جوادیان

25

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

ساعت حضور همکاران عزیز از ساعت 9 الی 12 میباشد.

موضوع محتوا: