وکلای دعوت شده به کانون وکلا در فروردین 97

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون در فروردین ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

18/01/97

رضا اروجی حافظ

1

19/01/97

حسین ابراهیمی نوشاد

2

20/01/97

سید عباس احمدی مروست

3

21/01/97

فاطمه اسد پور

4

22/01/97

سعید بجکار

5

23/01/97

سید حمیدرضا باقر منش

6

26/01/97

محسن برهان مجرد

7

27/01/97

رضا بستانی  

8

28/01/97

وحید بهزادی فروغ

9

29/01/97

مریم بیات

10

30/01/97

محسن پیریایی

11

 

 

موضوع محتوا: