وکلای دعوت شده به کانون وکلا در مرداد ماه 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون در دی ماه 96

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/10/96

مهدی نظرنژاد

1

03/10/96

زین العابدین نظامی

2

04/10/96

علیرضا نصیری جهرودی

3

05/10/96

محمدعلی نصیری

4

06/10/96

عباس نصیری

5

07/10/96

محمد نظری

6

09/10/96

محمد نورالهی  

7

10/10/96

قاسم نورالهی

8

11/10/96

سید محمد امین نوری

9

12/10/96

محمد نیازی

10

13/10/96

میثم نیک

11

14/10/96

مجید نیکویی

12

16/10/96

حسین نیکی

13

17/10/96

مهدی همتی

14

18/10/96

عمار واحدی

15

19/10/96

زهره وطن دوست

16

20/10/96

نصرت اله ولی زاده

17

21/10/96

علی کاظم زاده

18

23/10/96

حسن کاظمی

19

24/10/96

مهدی کرمی

20

25/10/96

هادی کریمی

21

26/10/96

محمد کریمی

22

27/10/96

حسین کریمی

23

28/10/96

اعظم کریمی

24

30/10/96

سعید کریمی

25

 

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: