وکلای دعوت شده به کانون وکلا در مرداد ماه 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون در مرداد ماه 96

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/05/96

ابوالفضل احمدی

1

02/05/96

مجید امیری

2

03/05/96

ابوالفضل افشاری

3

04/05/96

علیرضا افتخاری نژاد

4

05/05/96

حسین ارشادی

5

07/05/96

زینب سادات برقعی

6

08/05/96

محمد هادی ابراهیم نژاد

7

09/05/96

یوسف احمد آبادی

8

10/05/96

احد اله مرادی

9

11/05/96

افسانه اتابکی

10

12/05/96

فلور احمدی طالش

11

14/05/96

محمد آیدین

12

15/05/96

حمزه اسداله خان والی

13

16/05/96

رحمت اله اسماعیلی

14

17/05/96

مهدی اصحابی

15

18/05/96

مجید اصفیایی

16

19/05/96

محسن اصلانی

17

21/05/96

فرشته اعرابی

18

22/05/96

مسعود الماسی

19

23/05/96

حامد رضا اویسی

20

24/05/96

محمدرضا ایلخانی

21

25/05/96

حسن بابائیان

22

26/05/96

محمد بابا ولی

23

28/05/96

حسین باصری

24

29/05/96

علیرضا بافرانی

25

30/05/96

حمیدرضا باقرمنش

26

31/05/96

ابراهیم باقری

27

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: