وکلای دعوت شده به کانون وکلا فروردین ماه 98

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون در فروردین ماه 98

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

17/01/98

سعید تقی لویی

1

18/01/98

مهدی مجتهدی

2

19/01/98

محمد محسنی راد

3

20/01/98

علی محمد پور

4

21/01/98

حسین محمدخانی

5

22/01/98

زهرا محمدنیا

6

24/01/98

حمیدرضا محمدی

7

25/01/98

معصومه محمدی  

8

26/01/98

جواد محمدی

9

27/01/97

حسین محمدی

10

28/01/97

مهدی محمدی آرانی

11

29/01/97

حسین محمدی بنچناری

12

31/01/98

محمد محمدی زاده

13

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: