وکلای دعوت شده به کانون وکلا مرداد ماه 99

اسامی وکلای دعوت شده به کانون در شهریور ماه 99

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

01/06/99

محمد کریمی

02/06/99

مهدی کرمی

03/06/99

حسن کاظمی

04/06/99

مریم وکیلی

05/06/99

علیرضا پور رزاق

06/06/99

مریم تقوی

10/06/99

وحید جعفری

11/06/99

علیرضا حامدی

12/06/99

محمد علی حسنی

13/06/99

معصومه حیدری

15/06/99

محمد رضا حیدری

16/06/99

محمد خاکدامن

17/06/99

معصومه خلجی

18/06/99

محمد خندستان

19/06/99

ابراهیم دارابی

20/06/99

محمد رضا دانش

22/06/99

سعید دلداری

23/06/99

علی اصغر دلشاد

24/06/99

محمد رضا دوستدار

25/06/99

معصومه دوستی

26/06/99

اصغر دیندار

27/06/99

فرامرز ذبیحی پطرودی

29/06/99

محمد حسین رامین

30/06/99

سالار رحیمی

31/06/99

مجید رزاقی

 

موضوع محتوا: