کلانتری ها

 

 

ردیف

نام کلانتری

تلفن

1

کلانتری 10

8700040

2

کلانتری 11

7742075

3

کلانتری 12

7722044

4

کلانتری 15

2935935

5

کلانتری 17

6617796

664334

6

کلانتری 19

8839055

7

کلانتری 20

2935652

8

کلانتری 21

2881233

9

کلانتری 22

7175303

10

کلانتری 25

7772080

11

کلانتری 28

7228400

12

کلانتری 30

3-8860022

13

کلانتری 34

2801000

14

کلانتری 51

6124225