کمیسیون انتشارات

اعضای کمیسیون:

آقایان :

  ابراهیم دلشاد معارف - ابوالفضل افشاری - محمدرضا بهرامی شمیم - حمیدرضا سرایی تبریزی - تقی برهانی - سیدمحمد حسینی پاک - سعید دلداری - علی آب بخشایش-محسن قمی-رضا نوعی

مربوط به کمیسیون: