کمیسیون حقوق بشر

اعضای کمیسیون حقوق بشر:

آقایان :

 سعید رهائی - محمدمهدی مقدادی -  علی درودی - رضا محیسن آئیدی

 و خانم مریم السادات محقق

مربوط به کمیسیون: