کمیسیون رفاه

اعضای کمیسیون رفاه:

آقایان :

 مسلم قاسمی پناه، روح اله علیزاده طباطبایی، سیداحمد حاجی میررحیمی، اصغر دیندار، و خانم نجمه انبارداران

مربوط به کمیسیون: