کمیسیون رفاه

اعضای کمیسیون رفاه:

آقایان :

  محمود وصالی شعاع، مسلم قاسمی پناه، روح اله علیزاده طباطبایی، مرتضی سعادت خاتونی، مهدی فعلی، اصغر دیندار، و خانم نجمه انبارداران

مربوط به کمیسیون: