کمیسیون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

آقایان :

ابوالفضل افشاری، محمدحسین صادقیان، علیرضا فائزی پور، روح اله کظمی،علی غفاری، رقیه صالحی، علیرضا بافرانی، منیژه شیرعلی نژاد، فاطمه کرمی،رحمت اله نصیر پور، روح اله شمشیری، مسعود شاهوند، مسعود رستگاری مقدم، 

مربوط به کمیسیون: