کمیسیون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

آقایان :

ابوالفضل افشاری، محمدحسین صادقیان، علیرضا فائزی پور، روح اله کظمی،علی غفاری، رقیه صالحی، علیرضا بافرانی، منیژه شیرعلی نژاد، فاطمه کرمی

مربوط به کمیسیون: