کمیسیون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

آقایان :

ابوالفضل افشاری(دبیر کمیسیون)، علی غفاری (منشی)محسن قمی (مسوول امورداده پردازی و رابط هیات مدیره وکمسیون ) مجید قربانیان،احمد علیزاده سوته،علیرضا فائزی پورومحمد رضا مرادی.

مربوط به کمیسیون: