کمیسیون علمی و آموزشی

اعضای کمیسیون علمی و آموزشی:

آقایان:

ابراهیم دلشاد معارف ، محمدابراهیم شمس ، رضا محیسن آییدی ، محمدمهدی مقدادی ، عبدالرضا علیزاده ، حسین نادری ، حسین اسلامی ، عزیزاله فهیمی ، محمدرضا عزیزالهی ، سعداله قلی پور

مربوط به کمیسیون: