کمیسیون معاضدت

 اعضای کمیسیون:

آقایان : سیدحمیدرضا میرابوالفتحی(دبیر)خانم اعظم قائمی 

مربوط به کمیسیون: