کمیسیون وام

اعضای کمیسیون وام:

آقایان :

   جعفر افضلی - سیدروح اله علیزاده طباطبایی - احمد علیزاده سوته

مربوط به کمیسیون: