کمیسیون پارلمانی و تنقیح قوانین

اعضای کمیسیون پارلمانی و تنقیح قوانین:

آقایان :

علی ثقفی

نجمه کرمانی

علیرضا فائزی پور

محمدمهدی مقدادی

حسین کریمی

صادق عبدی سیدکلائی

مجید نیلی

 
مربوط به کمیسیون: