کمیسیون کارآموزی

اعضای کمیسیون کارآموزی:

آقایان

ابراهیم جلالیان، محسن زاهدنیا، علی حیات بخش، سعید کریمی، روح اله کاظمی، علی پورمهجور، مهدی یزدانی، تقی برهانی، محمود وصالی شعاع و خانم زهرا برومند

مربوط به کمیسیون: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: