دارایی‌های تولید نشده

توصيف واژه: 
منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی)