دامدار

توصيف واژه: 
کسی‌که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.